Adatkezelési tájékoztató

Az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület főtevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, illetve egyéb kiadói tevékenység folytatása, melyet egyéb, kapcsolódó tevékenységek is kiegészítenek. Az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület a sajtótevékenységéhez kapcsolódó, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak megrendelői, előfizetői, az ezekre feliratkozó, illetve a honlapjait látogató személyek személyes adatait kezeli. Az alábbiakban a sajtótevékenységhez kapcsolódó médiatartalom-szolgáltatást, illetve az egyéb adatkezeléseket, továbbá az érintetteket megillető jogokat mutatjuk be. Kérdés esetén keresse adatvédelmi tisztviselőnket !

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület (továbbiakban adatkezelő vagy egyesület)
Székhely:3530 Miskolc, Munkácsy Mihály út 1. 2/8
Cégjegyzékszám:Cg. 05-02-0066090
Adószám:19315333-2-05
Képviseli:Czapkó Dorottya főszerkesztő
Honlap:https://borsod24.hu
Elektronikus elérhetőség:[email protected]
Adatvédelmi tisztviselő neve:Bethlen Tamás
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:[email protected]

SZABÁLYOZÁS MÓDJA

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató az adatkezelések legfontosabb körülményeit mutatja be törekedve az áttekinthetőség és az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Ismét kiemeljük, hogy kérdés esetén az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesülettől tájékoztatás kérhető.

Nem áll módunkban harmadik fél számára hozzáférést biztosítani tekintettel az adatkezelési szabályzatban foglaltakra.


MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÁS

Az egyesület sajtótevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésének célja – összhangban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.tv. (Smtv.) rendelkezéseivel – a sajtó küldetésének teljesítése, azaz az az olvasók (Smtv. szerinti közönség) tájékoztatása a helyi, országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről, mely az Smtv. indokolása szerint a médiarendszer egészére vonatkozó alapelvi követelmény.

A fenti célok érdekében az egyesület tényfeltáró, elemző és közérdekű tájékoztató tevékenységet folytat, mely tevékenységekkel összefüggésben kezeli egyrészt mindazon természetes személyek adatait, akik forrásként működnek közre ezen tevékenységek megvalósításában, valamint akik a közügyekről, relevanciával bíró történésekről való tájékoztatáshoz személyükben kapcsolódnak.

A kezelt személyes adatok forrásai lehetnek nyilvános adatbázisok adatai (lsd. pl: cégnyilvántartás), közérdekből nyilvános adatok, információt átadó harmadik személyek, illetve az egyesület által tényfeltáró tevékenysége során feltárt információk. A személyes adatok forrása tekintetében kiemeljük, hogy az egyesület az adatok forrását a véleménynyilvánítás szabadságára, illetve a tájékozódáshoz való alapvető jogokra tekintettel védi. Az Smtv.6.§-a alapján ugyanis a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

Az adatkezelés részleteit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Az adatkezelés céljaAz adatkezelés célja – összhangban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.tv. (Smtv.) rendelkezéseivel – a sajtó küldetésének teljesítése, azaz az az olvasók (Smtv. szerinti közönség) tájékoztatása a helyi, országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről, mely az Smtv. indokolása szerint a médiarendszer egészére vonatkozó alapelvi követelmény.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és a társadalom jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdése alapján. Az érintett a jogos érdek alapú adatkezeléssel szemben tiltakozhat.

Egyes, kiemelten közérdekű események, témák esetében (lsd. pl: az egyes hatalmi ágak működéséhez, politikai eseményekhez kapcsolódó történések) az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(e) bekezdése szerinti közérdek. A közérdek a hatalom elszámoltatható működése, illetve a közpolitikai történésekről való tájékoztatás az Smtv. rendelkezéseivel összhangban.
Jogos érdek megnevezése:A jogos érdek egyrészt a közügyekről való tájékoztatáshoz kapcsolódó jog, illetve kötelezettség, valamint az Smtv. szerinti “közönség” joga a közügyekről való hiteles, gyors és pontos tájékoztatásra.
Az érintettek kategóriái: (azaz akire a személyes adat vonatkozik):A közérdekű, tájékoztató tevékenységhez adatokat szolgáltató természetes személyek (források), valamint akik a közügyekről, relevanciával bíró történésekről való tájékoztatáshoz személyükben kapcsolódnak.
Kezelt személyes adatok kategóriái:Jellemzően kezelt személyes adat az érintett neve, beosztása, munkahelye, lakóhelye, életkora, közügyek szempontjából jelentőséggel bíró aktivitása, nyilatkozatai, tevékenysége. Kezelésre kerülhet továbbá – az érintett személyiségi jogainak, illetve a magánélet és a közérdekű tevékenység viszonyának figyelembevételével – a fentieket alátámasztó fénykép vagy videófelvétel, illetve hangfelvétel.
A személyes adatok forrása:Nyilvános adatbázisok adatai (lsd. pl: cégnyilvántartás), közérdekből nyilvános adatok, információt átadó harmadik személyek, illetve az egyesület által tényfeltáró tevékenysége során feltárt információk.
Az adatkezelés időtartama:A sajtószabadság, illetve a tájékoztatáshoz való jog érvényesüléséhez szükséges időtartam. Az időtartam függ az információ jellegétől, hírértékétől, valamint attól, hogy a tényközlés jogi eljárást (lsd.pl: sajtó-helyreigazítást) maga után von-e.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):A sajtótevékenység a nyilvánosság felé történő adattovábbítással jár.

Helyreigazítás vagy egyéb jogi, közigazgatási eljárás esetén jogi képviselő, valamint az igényt elbíráló hatóság, bíróság.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem kerül rá sor.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Amennyiben az érintett szolgáltatja az adatokat az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Amennyiben az érintett szolgáltatja az adatokat adatszolgáltatás hiányában a sajtó közérdekű, tájékoztató funkcióját nem tudja megvalósítani, illetve az érintett közléshez kapcsolódó véleményét nem tudja megjeleníteni.

Az érintetti jogokat az adatkezelési tájékoztató végén, az “Egyebek” részben találja. Az alábbiakban a legfontosabb érintetti jogokat külön is bemutatjuk.

Külön kiemeljük azt a jogát, hogy az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből, illetve közhatalmi jogosítvány/közérdek jogalapon történő kezelése ellen.

Amennyiben az adatkezelő által kezelt személyes adatok törlését kéri tájékoztatjuk arról, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdés (a) pontja alapján a törlés megtagadható, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához, illetve a tájékoztatáshoz való joghoz kapcsolódik.

Ugrás a lap tetejére

EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA

I.
MARKETING ADATKEZELÉSEK

Az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület főtevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, illetve egyéb kiadói tevékenység folytatása. Főtevékenységével összefüggésben egyéb tevékenységeket is folytat (pl: szakmai rendezvények szervezése), mely tevékenységek együtteséhez marketing célú adatkezelések is kapcsolódnak. Ezen marketing tevékenységek jellemzően az egyesület, mint adatkezelő saját termékeit és szolgáltatásait mutatják be meglévő vagy potenciális ügyfelek számára. Kivételesen arra is sor kerülhet, hogy az egyesület valamely üzleti partnere kapcsolódó ajánlatával keresse meg meglévő ügyfeleit. Ilyen esetekben személyes adat továbbítására az üzleti partner számára nem kerül sor. Ilyen esetekben jellemzően a hirdetés szövege jelenik meg a Borsod24 valamely felületén.

Az alábbiakban az egyesület tevékenységeihez kapcsolódó, marketing célból történő adatkezelések kerülnek bemutatásra. 
Telefonos megkeresés esetében az adatkezelő telefonos úton is tájékoztatást nyújt a marketing célból történő adatkezelésekről. 

Az egyesület minden esetben biztosítani kívánja az érintettek önrendelkezési jogát, azaz az érintett konkrét tartalmú jelzésére nevezett adatkezelést megszünteti. 

Kérdés esetén keresse adatvédelmi tisztviselőnket.

MARKETING ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, MELYEKET AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG ALAPÍTVÁNY KÖVET

A kezelt személyes adatok köre:

Az egyes adatkezelések bemutatásánál minden esetben bemutatjuk azon személyes adatokat, melyek az adatkezeléshez feltétlenül szükségesek. Ezen személyes adatokat az online felületeinken csillaggal jelöljük. Amennyiben vannak az adatkezeléshez opcionálisan kapcsolódó személyes adatok is, ezek mellett nem található csillag, így ezek megadása az Ön belátásától függ. A kapcsolati adatoknál (telefonszám, e-mail cím) azt is külön jelöljük, hogy ezek pusztán például a megrendelt áru kiszállításának megkönnyítéséhez, illetve marketing vagy egyéb célú adatkezeléshez is szükségesek. Amennyiben egy személyes adatot több célra is használunk ehhez külön-külön jogosult a hozzájárulását megadni vagy azt megtagadni. Jogos érdek alapú adatkezelés esetében pedig valamennyi adatkezelési céllal, illetve személyes adat kezelésével szemben tiltakozhat.

Az adatkezelések jogalapja:

Hozzájárulás

Az adatkezelő jellemzően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerinti hozzájárulás jogalapon folytat marketing célból adatkezeléseket. Ilyen esetekben figyelemmel van a GDPR-ban, az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) 5/2020. számú iránymutatásában foglalt, valamint a felügyeleti szerv (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) által megfogalmazott követelményekre. Az egyik legfontosabb követelmény a megfelelő, előzetes tájékoztatás követelménye, mely alapján az egyesületnek, mint adatkezelőnek olyan módon kell az adatkezelést bemutatni, hogy az érintett regisztráló vagy előfizető személy pontosan tisztában legyen azzal, hogy mihez járul hozzá, valamint, hogy a megadott hozzájárulását miképpen vonhatja vissza.

Jogos érdek

Kivételes esetekben sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerinti jogos érdek jogalapon történő adatkezelésre is. A GDPR 47. számú preambulum bekezdése szerint ugyanis az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai 

és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Azon esetekben tehát, amikor az adatkezelő a marketing vagy ügyfélkapcsolat ápolási célú adatkezelések során jogos érdek jogalapra támaszkodik un. jogos érdek tesztben vizsgálja és dokumentálja a jogos érdek fennállását, és annak az érintett személy jogaival és érdekeivel szembeni elsőbbségét. Ezen túlmenően a jogos érdek jogalap alkalmazásáról megfelelő, előzetes adatkezelési tájékoztatást köteles nyújtani, továbbá felhívja a figyelmet az érintett tiltakozási jogára. Tiltakozás esetén az adatkezelést az adatkezelő megszünteti.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség módja:

Az egyes adatkezeléseket az adatkezelő egyenként mutatja be abban az időpontban és olyan módon (interneten, telefonon, megrendelőlapon), ahogyan Önnel az adatkezelő a kapcsolatot felveszi. Ennek célja az, hogy függetlenül attól, hogy milyen módon (pl: interneten, ügyfélszolgálaton keresztül stb.) bocsátott számunkra személyes adatokat azok kezeléséről előzetes tájékoztatást kaphasson, valamint az érintetti jogait megfelelően gyakorolhassa. Minden egyes kommunikációs csatornához kapcsolódóan (online, felület, e-mail, telefon, postai út), melyeken keresztül Önnek marketing célból üzeneteket küldünk, joga van külön-külön a hozzájárulását megadni és visszavonni, illetve jogos érdek alapú adatkezelés esetén az egyes csatornákon való kommunikációval szemben külön-külön tiltakozni. Tájékoztatjuk Önt arról is, amennyiben az adatkezeléshez különös körülmény, így például harmadik országba (pl: USA) irányuló adattovábbítás kapcsolódik. Tájékoztatjuk így arról, hogy az egyesület ügyfelei (regisztráltak, előfizetők) e-mail címét a Facebook, valamint a Google szolgáltatók számára továbbíthatja, így az ügyfelek a Facebook vagy a Google szolgáltatásainak igénybevétele során a Borsod24 hirdetéseivel találkozhatnak. Az egyesület valamely honlapjának meglátogatását követően pedig a böngészéshez használt eszközön az Ön hozzájárulásával Facebook és Google sütik kerülhetnek elhelyezésre, és ezek alapján jelennek meg a Facebook vagy Google oldalak használata során a Borsod24 vagy más piaci szereplők hirdetései. A Facebook és a Google un. harmadik országbeli szolgáltatóknak minősülnek. Sütiket helyezhetnek továbbá el az eszközén az Ön hozzájárulásával a Borsod24 hirdetéskiszolgáló partnerei, mely adatfeldolgozók az adatokat a Borsod24 megbízásából statisztikai, illetve általános, viselkedéselemzési célokra használják. A sütiket az érintett az eszközéről bármikor törölni tudja.

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának időpontja:
2023. június 16. napja.